این کنگره که بصورت دوسالانه برگزار میگردد میزبان اساتید، دانش جویان، نخبگان و صنعتگران داخلی و خارجی در زمینه ارائه آخرین مقالات و سخنرانی ها در کنار نمایشگاه جنبی جهت ارائه دستاوردهای صنعت سرامیک ، سرامیکهای پیشرفته و نسوزها برگزار میگردد. سرامیکهای صنعتی اردکان امسال در دو بخش حضور کارشناسان و حضور در مجمع عمومی انجمن شرکت داشت .
این کنگره فصل تازه ایی است برای آن که اساتید و دانشجویان ، نخبگان علمی و صنعتی کشور از یک طرف با حضور اساتید دانشگاهی و صنعتگران خارجی از طرف دیگر تعاملی را فراهم آورند که به نفع رشد و تعالی صنعت کشور در تعاملی سازنده در استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا قرار گیرد.