باتوجه به اعلام قبلی نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان در تاریخ ۹۸/۴/۱۷ در محل سالن همایشهای بهارستان برگزار گردید ، که با توجه به حضور ۱۷/۶۷ درصد سهام حاضر در جلسه ، مجمع عمومی به حد نصاب قانونی نرسیده وبا اعلام ریاست مجمع ، زمان برگزاری مجمع عمومی به زمان دیگری موکول گردید.