تحلیل اطلاعات بورس از سهام نماد کسرا(شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان) در هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه ۱۱