شرکت مهندسی معدنی زرین پودر و عقد قرارداد جدید

باتوجه به نیاز شرکت٫ قراردادی با گروه مهندسین مشاور ذی صلاح جهت تهیه طرح اکتشاف تفضیلی محدوده معدن جهت تهیه گزارش نهایی تخمین ذخیره ماده معدنی در شرکت مهندسی معدنی زرین پودر منعقد گردید.
عمدتا نتایج گزارش اکتشاف تفضیلی معادن علاوه بر تخمین ذخیره معدن امکان برنامه ریزی توسعه فعالیت های معدنی و تولیدی شرکت را محیا خواهد نمود.

 

 

شرکت مهندسی معدنی زرین پودر-فعالیت های شرکت به روایت فیلم

همیشه تلاش های انجام شده و در حال انجام در یک شرکت معدنی با تصاویر زنده عمق فعالیت ها را بیشتر نشان میدهد٫ در این جا چند فیلم کوتاه از مراحل مختلف اکتشاف معدن شامل مراحل آتشباری و استخراج به نمایش گذاشته شده است.