باتوجه به نیاز شرکت٫ قراردادی با گروه مهندسین مشاور ذی صلاح جهت تهیه طرح اکتشاف تفضیلی محدوده معدن جهت تهیه گزارش نهایی تخمین ذخیره ماده معدنی در شرکت مهندسی معدنی زرین پودر منعقد گردید.
عمدتا نتایج گزارش اکتشاف تفضیلی معادن علاوه بر تخمین ذخیره معدن امکان برنامه ریزی توسعه فعالیت های معدنی و تولیدی شرکت را محیا خواهد نمود.