همیشه تلاش های انجام شده و در حال انجام در یک شرکت معدنی با تصاویر زنده عمق فعالیت ها را بیشتر نشان میدهد٫ در این جا چند فیلم کوتاه از مراحل مختلف اکتشاف معدن شامل مراحل آتشباری و استخراج به نمایش گذاشته شده است.