گزارش خبری شبکه یک سیما در خصوص تولید آلفا آلومینا در شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا برای اولین بار در ایران

e3f9977d-4bfa-4947-a4e5-12113ce731d4