برگزاری پویش ملی نهضت ساخت داخل با رویکرد تولید ،پشتیبانی،مانع زدایی ها در قالب نمایشگاه فوق الذکر در حال برگزاری است و شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا تحت پوشش AIC برای اولین بار در نمایشگاه حضور یافت.
این نمایشگاه از ساعت ۱۰صبح تا ساعت ۱۸ پذیرای عموم میباشد .