حضور هلدینگ دانش بنیان AIC
در سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۲۷-۲۸اردیبهشت در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران -تهران