کاتالیستهای ریفرمینگ گاز طبیعی

شرکت سرامیک های صنعتی اردکان

کاتالیستهای ریفرمینگ گاز طبیعی

اینرت آلومینایی ( خنثی )                                                        Inert DRI Catalyst

سمی اکتیو منیزیتی ( نیمه فعال ) Semi Active DRI Catalyst                                 

های اکتیو آلومینایی ( فعال )                                          High Active DRI Catalyst

 

کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم آهن DRI

 آهن مورد نیاز برای تولید فولاد از دو روش کوره بلند و روش احیای مستقیم آهن بدست می آید. آهن بدست آمده از روش احیای مستقیم را آهن اسفنجی می نامند . احیای مستقیم در واقع یکی از بخشهای میانی فرآیند تولید فولاد به حساب می آید و از این جهت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این واحد ها ، با استفاده از گاز احیایی            ( مخلوط گاز H2   و CO  ) ، گندله سنگ آهن احیاء و به آهن اسفنجی تبدیل می شود، آهن اسفنجی تولیدی نیز جهت شارژ به کوره های قوس الکتریکی بخش فولاد سازی ارسال می گردد. احیای مستقیم آهن به چهار روش انجام می شود که طبق شکل زیر اصلی ترین روش ، MIDREX   می باشد که بالاترین درصد از واحدهای فولادی ایران نیز از این روش استفاده می کنند و ایران پس از هند دومین کشور جهان به حساب می آید.

 

 در این فرآیند برای تولید آهن اسفنجی با کیفیت بالا حاصل از DRI ، نیاز به نسبت مولی مناسب گازهای احیا کننده H2 و  CO با غلظت بالا می باشد که از طریق واکنش ریفرمینگ متان توسط بخار آب و دی اکسید کربن بدست می آید . گاز احیایی بدست آمده در ریفرمینگ در کوره احیاء باعث احیا شدن سنگ آهن هماتیت به آهن اسفنجی میگردد . در هر واحد میدرکس یک واحد تولید گاز احیایی یا ریفرمر طراحی شده است که در این راکتور مخلوط گاز طبیعی و گاز برگشتی از کوره در محدوده 1000-1100 درجه سانتیگراد و در حضور کاتالیست به گاز احیایی تبدیل می گردد .

با توجه به شرایط کاری دمای بالا، فشار پایین ، نسبت مولی بخار به کربن پایین و... در ریفرمر نیازمند به دو نوع کاتالیست بر روی یک لایه اینرت در تیوپهای ریفرمرها می باشد. ریفرمر متشکل از تعدادی از تیوپها به ارتفاع تقریبی  8-10 متر بوده که کاتالیست های  احیاء مستقیم آهن در آن شارژ می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاتالیست فعال در بالاترین لایه تیوپ شارژ می گردد و از میزان درصد بالای نیکل بر روی پایه آلفا آلومینا تشکیل شده است . لایه میانی تیوپ کاتالیست نیمه فعال شارژ می گردد و متشکل از درصد متوسط نیکل بر روی پایه کاتالیست منیزیایی می باشد . لایه ابتدایی ریفرمر از اینرت آلومینایی شارژ می گردد.

 

 

 

 

لایه بالای تیوپ

 کاتالیست فعال

 

لایه دوم تیوپ 

کاتالیست نیمه فعال 

 

لایه اول تیوپ –  کاتالیست اینرت خنثی