آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرامیک های صنعتی اردکان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرامیک های صنعتی اردکان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرامیک های صنعتی اردکان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

سرامیکهای صنعتی اردکان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی: 10840024608 شماره ثبت: 12462

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص  حقوقی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 1401/12/29

 این شرکت که به شرح ذیل برگزار می­گردد حضور بهم رسانند.

ضمناً پخش زنده مجمع از طریق تارنما به نشانی www.aic.ir و www.kianstream.com/aic قابل مشاهده خواهد بود.

زمان: 1402/04/27 ساعت 09:00

مکان: تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به پارک وی- مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش- سالن شهید آوینی

دستور جلسه: 

1-استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29

2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29

3-تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29

4-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 

5-سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

 

 

هیئت مدیره شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان