مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سھام برای سال (دوره) مالی منتھی به 1401/12/29 شرکت سرامیکھای صنعتی اردکان - نماد: کسرا و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سھام شرکت مورخ 1402/04/27

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سھام برای سال (دوره) مالی منتھی به 1401/12/29 شرکت سرامیکھای صنعتی اردکان - نماد: کسرا و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سھام شرکت مورخ 1402/04/27

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده

سرامیکهای صنعتی اردکان (شرکت سهامی عام)

مجامع هلدینگ سرامیک های صنعتی اردکان در روز  سه شنبه مورخ 1402/04/27  در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر برگزار گردید. 

دستورات مطروحه در جلسه به شرح ذیل عنوان گردید.

1-استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1401

2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1401

3-تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1401 

4-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 

5-سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

6-اصلاح و تطابق مواد اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

7-تغییر ماده 4 اساسنامه، تغییر نشانی، تابعیت و مرکز اصلی شرکت 

 

آلبوم تصاویر