تقدیرنامه طرح تولید کاتالیست های اکتیوآلومینا در فرآیند کلاوز برای شیرین سازی گازطبیعی در جشنواره ملی حاتم

نشست هم اندیشی مدیران واحدهای برگزیده پنجمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) با موضوع "راهکارهای بهبود کسب وکار برای دستیابی به ایران صنعتی و فناور"

تقدیرنامه طرح تولید کاتالیست های اکتیوآلومینا در فرآیند کلاوز برای شیرین سازی گازطبیعی در جشنواره ملی حاتم

بر اساس ارزیابی و داوری انجام شده توسط کمیته علمی پنجمین جشنواره ملی حاتم(حمایت از تولید ملی) طرح ارسالی این مجموعه تحت عنوان تولید کاتالیست های اکتیو آلومینا در فرآیند کلاوز برای شیرین سازی گاز طبیعی در محور تولید محصولات های تک و با فناوری پیشرفته با هدف تامین نیازهای صنایع و بازار داخلی حایز شرایط تقدیر در سطح اشتهار به ارزش آفرینی در تولید ملی شده است. 

 

فایل ها