رشد قابل توجه سود خالص «کسرا» در سال 1402

رشد قابل توجه سود خالص «کسرا» در سال 1402

شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان در 12 ماهه منتهی به پایان اسفندماه 1402 معادل دو هزار و 116 میلیارد ریال سود خالص محقق کرد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ دانش‌بنیان سرامیک‌های صنعتی اردکان، شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان در اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1402 به صورت حسابرسی شده و با سرمایه پنج هزار و 553 میلیارد و 812 میلیون ریال اعلام کرد که سود خالص این شرکت برای سال مالی 1402  معادل دو هزار و 116 میلیارد ریال محقق شده که از رشد 10 درصدی نسبت به سال مالی 1401 برخوردار بوده است.

براساس این گزارش، سود خالص هر سهم «کسرا» برای سال مالی گذشته با افزایش 10 درصدی نسبت به سال 1401 مبلغ 381 ریال شناسایی شده که این شرکت سود سال گذشته را 345 ریال اعلام کرده بود.

 درآمدهای عملیاتی شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان در سال 1403 با 25 درصد رشد در مقایسه با سال مالی 1401 بیش از هفت هزار و 956 میلیارد ریال تحقق یافته است. براین اساس سودناخالص و سود عملیاتی این شرکت هر کدام به ترتیب با 45 درصد و 35 درصد رشد نسبت به سال 1401 بیش از دوهزار و 753 میلیارد ریال و دو هزار و 46 میلیارد ریال شناسایی شده است.